CA | ES | EN

CIRURGIA EXPERIMENTAL I ESTABULARI

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) és un establiment d'experimentació animal autoritzat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el número de registre ES070400006177.

 

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de l'IdISBa s'ha creat amb la finalitat d'oferir un servei a la investigació preclínica basada en models animals. Disposa d'unes instal·lacions convencionals adequades per al desenvolupament d'activitats d'investigació i docència amb animals d'experimentació que compleixen amb la normativa vigent espanyola (RD 53/2013) i europea (Directiva 2010-63-EU).

 

Formen part del personal de la plataforma la veterinària responsable del benestar animal i la tècnic responsable de la cura dels animals.

 

Per garantir el benestar dels animals i una investigació de qualitat, en el centre es fomenta l'aplicació del principi de les 3 erres (Reduir, Refinar i Reemplaçar) de Russell i Burch (1959). A més, es realitzen controls sanitaris periòdics als animals seguint les recomanacions de FELASA, així com controls higienicosanitaris del pinso, encenall, aigua, ambient i superfícies de les instal·lacions.

 

Els projectes amb animals d'experimentació que es duguin a terme a les instal·lacions de la plataforma han de complir la legislació vigent (RD53/2013). Per això, tots aquells projectes que s'hagin de dur a terme a les dependències de la plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de l'IdISBa hauran de:

 

1r. Sol·licitar l'informe d'avaluació del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de l'IdISBa (CEEA-IdISBa) mitjançant el formulari de Sol·licitud d'Avaluació CEEA-IdISBa (veure documents adjunts).

 

2n. Una vegada obtingut l'informe favorable del CEEA, s'ha de sol·licitar autorització a l'òrgan habilitat (Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de la Universitat de les Illes Balears, http://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/ceea/).

 

3r. Una vegada l'autoritat competent ha autoritzat el projecte, i en el moment en què es vulgui iniciar l'activitat, s'ha de sol·licitar l'ús de la plataforma a través de la pàgina web www.idisba.es/cat emplenant el formulari de Sol·licitud d'ús de la plataforma.

Per raons de seguretat, l'accés a les instal·lacions està restringit mitjançant un sistema d'activació per targeta. Es requereix autorització prèvia de cada usuari (emplenar formulari de Sol·licitud d'accés d'usuaris). L'autorització d'accés a la plataforma tindrà una durada equivalent al període de validesa del projecte autoritzat per l'òrgan habilitat.

 

DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA

 

 1. Àrea d'estabulació d'animals:

Aquesta àrea consta de:

 • Sala per a ratolins.
 • Sala per a rates.
 • Sala per a conills.
 • Sala per a animals grans.

 

2. Àrea experimental:

Aquesta àrea consta de:

 •   Dos quiròfans experimentals.
 •   Sala de postoperatori.
 •   Sala d’Imatge Preclínica.
 •   Dos laboratoris.

 

Equipament:

 • Racks convencionals i de guies per a rates i ratolins.
 • Rack ventilat per a ratolins.
 • Racks amb gàbies interconnectables per a conills.
 • Menjadores per a pinso en pols.
 • Sistema d'identificació individual per tatuatge.
 • Rentadora termodesinfectadora per a gàbies i altres complements (Steelco AC1400).
 • Autoclau esterilitzador de vapor S-1000 (Matachana).
 • Equip d'eutanàsia per CO2.
 • Bàscules, vòrtex i petit equipament per a la realització de tècniques bàsiques amb animals d'experimentació (sondes, ceps, etc.).
 • Instrumental quirúrgic per a laparotomia, traumatologia i microcirurgia.
 • Llums d'infrarojos per a animals petits i grans.
 • Microscopi estereoscòpic (ZUZI sèrie 238).
 • Homogeneïtzador de teixits (Biospec 780CL).
 • Gelera i congelador.
 • Equips d'anestèsia inhalatòria.
 • Cambra de flux laminar vertical (Telstar V-100).
 • Cambra de bioseguretat tipus II-A (Telstar).
 • Arc quirúrgic (BV-300, Phillips)
 • Equip de raigs X (Orange 1040 HF).
 • Microscopi quirúrgic (OPMI 1-FC, ZEISS) i lupa d'amplificació.
 • 2 Torres de laparoscòpia (Visera ELITE, Olympus)
 • Equip de Bioluminiscència i Fluorescència In Vivo (Newton 7.0, Vilber)
 • Estereomicroscopi de Fluorescència (SteREO Discovery.V12, ZEISS)
 • Equip de microtomografia computaritzada (micro CT) SkyScan 1278 (Bruker)

 

Cartera de serveis:           

 

 • Allotjament i cura dels animals d'experimentació (subministrament de pinso, aigua, encenalls i estructures d'enriquiment ambiental).
 • Subministrament de diferents soques de rates i ratolins de cria pròpia.
 • Gestió de colònies d'animals.
 • Assessorament en el maneig, l'allotjament, l'alimentació, la reproducció, el manteniment de línies i el benestar dels animals d'experimentació.
 • Assessorament i col·laboració en el desenvolupament de procediments amb animals d'experimentació (immobilització, administració de substàncies, presa de mostres, anestèsia i analgèsia, eutanàsia, etc.).
 • Servei de Cirurgia.
 • Servei d’Imatge Preclínica

 

Ubicació:

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari està ubicada a la planta -1 de l'edifici S, annex a les dependències de l'Hospital Universitari Son Espases. Ocupa una superfície útil de 422 m2.

 

Horari:

L'horari regular d'accés a les instal·lacions per als usuaris correspondrà al cicle diürn dels animals: de 8 a 20 h, de dilluns a divendres. L'horari d'atenció presencial al públic per part del personal de les instal·lacions serà de 9 a 16 h. L'accés a la plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari fora de l'horari regular s'ha de sol·licitar al personal responsable justificant-ne els motius.

 

Informació Addicional:

 • Enllaç a Acord COSCE IdISBa

http://www.idisba.es/cat/Presentaci%C3%B3/Acord-COSCE

 

 • Enllaç a Memòria Anual IdISBa

http://www.idisba.es/cat/Presentaci%C3%B3/Mem%C3%B2ria-cient%C3%ADfica

 

 • Enllaç a WEB Òrgan Habilitat (CEEA-UIB)

Sol·licituds d’avaluació: https://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/ceea/

 

 • Sol·licitud de Capacitació Inicial

Enllaç a Òrgans Competents per CCAA:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20210628puntosdecontactodeacuerdoalarticulo41delrd532013_tcm30-564324.pdf

 

 • Sol·licitud de Manteniment Capacitació

- Els certificats/diplomes de cursos rebuts o impartits que no estiguin en una de les dues llengües oficials (català o castellà), s'han de presentar juntament amb una traducció a una d'aquestes dues llengües. Les persones amb accés a UIB digital, podran sol·licitar la traducció al “Servei lingüístic” de la UIB, a través de l'opció “correcció de documents institucionals”. Els investigadors de l’IdISBa, podran sol·licitar el servei de traducció al “Servei Lingüístic” de l’IdISBa.

- La sol·licitud per al manteniment de la capacitació s'ha de presentar a l'òrgan competent de la CA que va atorgar la capacitació inicial, en els casos en què la capacitació inicial s'obtingués després de la publicació de l'Ordre Ministerial de Formació (OM), és a dir, després del dia 2 d'abril del 2015. Aplicable a les persones acreditades inicialment com a Funció (A, B, C, D, E i F).

- Per a les persones la capacitació de les quals sigui anterior a la data d'entrada en vigor de l'OM es determina el següent:

        - Totes aquelles persones que van obtenir l'homologació per experiència emesa pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'acord amb el derogat Reial decret 1201/2005 de 10 d'octubre, poden presentar la sol·licitud a l'òrgan competent que correspongui al lloc de treball o residència. Aplicable a les persones que estiguin homologades inicialment com a Categoria (A, B, C, D1 i D2).

         -Totes aquelles persones que van obtenir la capacitació mitjançant la realització d'un curs acreditat per l'òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1201/2005 de 10 d'octubre, i que van ser capacitades d'acord amb la disposició transitòria primera de l'OM, ​​poden enviar la sol·licitud a l’òrgan competent on es va acreditar el curs, o bé al que correspongui al seu lloc de treball o residència. Aplicable a les persones que estiguin homologades inicialment com a Categoria (A, B, C, D1 i D2).

 

Enllaç a la Guia CEFAPIC sobre el manteniment de la capacitació de les funcions en experimentació animal segons l’OM ECC/566/2015

https://secal.es/guia-sobre-el-mantenimiento-de-la-capacitacion-del-personal-que-maneje-animales-utilizados-criados-o-suministrados-con-fines-de-experimentacion-y-otros-fines-cientificos-incluyendo-la-docencia/

 

 

 • Informació addicional sobre les 3Rs:

https://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/ceea/addicional/

 

 • Enllaç a Informació sobre Mètodes Alternatius

http://www.remanet.net/

 

 

Personal Estabulario

Personal de contacte:

 

Dra. Anna Tomás Sangenís

Contacte: anna.tomas@ssib.es

Telf.: (+34) 871 20 63 56 Ext. 64528

 

Maria Tortosa Montojo

Contacte: maria.tortosa@ssib.es

Telf.: (+34) 871 20 63 56 Ext. 76356

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Adjuntau la sol·licitud i enviar-la al correu anna.tomas@ssib.es
123movies