CA | ES | EN

NORMATIVA LABORAL

Llegislació per la qual ens regim amb els treballadors i contractacions:


 1.  Estatut dels treballadors: Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors..

  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

 2. Llei de la ciencia, tecnología i la Innovació: Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617

 3. Decret Personal investigador laboral IdISBa: Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut de personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears.

  https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10956/619724/decreto-17-2019-de-15-de-marzo-por-el-que-se-aprue

 4. Instrucció conjunta de la contractació de personal laboral fix i temporal del sector públic autonòmic: Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de febrer de 2016, per la qual es determina el requeriment d'autorització i d'informes previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens que integren el sector públic autonòmic.

  http://www.caib.es/sites/normativafunciopublica/ca/32_instruccions-86724/

 5. I Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

  Conveni Co·lectiu

 6. Política OTM-R IdISBa

  Política OTM-R
123movies