CA | ES | EN

ACTIVITATS

lunes, 18 de marzo de 2024
Seminari IdISBa-HUSE. Dr. Xavier Rosselló «Evidencia científica en síndrome coronario agudo»

El dijous 21 de març, a les 08:15 hores, la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari Son Espases, acollirà el seminari IdISBa-HUSE «Evidencia científica en síndrome coronario agudo», a càrrec del Dr. Xavier Rosselló, cardiòleg i investigador corresponsable del grup Fisiopatologia i terapèutica cardiovascular de l’IdISBa.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4MDU1MDEtYzZmZi00ZjZhLTk4OTktNzY2NjlmMWIzZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ef70b-f62d-4d75-9129-c262dd68e3f6%22%7d 

 

ID de la reunió: 364 025 793 958 Codi d'accés: qBYDxA 

 123movies