CA | ES | EN

ACTIVITATS

viernes, 1 de diciembre de 2023
Seminari IdISBa. Sra. Sandra Ledesma Corvi «Synaptic plasticity and mouse behavioral effects of Psychedelics»

El dilluns 11 de desembre, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Synaptic plasticity and mouse behavioral effects of Psychedelics», a càrrec de la Sra. Sandra Ledesma Corvi, investigadora predoctoral JUNIOR del projecte "TALENT PLUS. Construyendo Salud, Generando Valor" finançat pel Pla Anual 2018 de l'impost de Turisme Sostenible, en el grup de neurofarmacologia del IUNICS e IdISBa.

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1YjQ1MDQtMjZmNS00ZjE4LTkxZTAtMDAyZjgyYTMxYjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 334 365 676 862
Codi d'accés: 8Re2wN

 123movies