CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 24 de octubre de 2023
Seminari IdISBa-HUSE. Dr. Joan Llobera «La contribució mallorquina a la gran cohort espanyola IMPaCT»

El dijous 9 de novembre, a les 08:15 hores, la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari Son Espases, acollirà el seminari IdISBa-HUSE «La contribució mallorquina a la gran cohort espanyola IMPaCT», a càrrec del Dr. Joan Llobera, doctor en Medicina i responsable del Grup d’Investigació en Atenció Primària i Promoció comunitat autònoma de les Illes Balear (GRAPP-caIB).

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4MDU1MDEtYzZmZi00ZjZhLTk4OTktNzY2NjlmMWIzZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ef70b-f62d-4d75-9129-c262dd68e3f6%22%7d

 

 123movies