CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 10 de mayo de 2023
Seminari IdISBa-HUSE. Dr. Guillermo Amer Ferrer «Deterioro cognitivo. Una patología multidisciplinar»

El dijous 18 de maig, a les 08:15 hores, la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari Son Espases, acollirà el seminari IdISBa-HUSE «Deterioro cognitivo. Una patología multidisciplinar», a càrrec del Dr. Guillermo Amer Ferrer, cap de secció del servei de Neurologia HUSE i investigador del grup de Neurobiologia de l'IdISBa.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4NGM0ZDItMDA4Mi00NGY1LTg1NmItNTcxNTk4MTgyYjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ef70b-f62d-4d75-9129-c262dd68e3f6%22%7d 

 

 123movies