CA | ES | EN

CIRURGIA EXPERIMENTAL I ESTABULARI

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) és un establiment d'experimentació animal autoritzat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el número de registre ES070400006177.

 

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de l'IdISBa s'ha creat amb la finalitat d'oferir un servei a la investigació preclínica basada en models animals. Disposa d'unes instal·lacions convencionals adequades per al desenvolupament d'activitats d'investigació i docència amb animals d'experimentació que compleixen amb la normativa vigent espanyola (RD 53/2013) i europea (Directiva 2010-63-EU).

 

Formen part del personal de la plataforma un coordinador, una veterinària responsable del benestar animal i una tècnic responsable de la cura dels animals.

 

Per garantir el benestar dels animals i una investigació de qualitat, en el centre es fomenta l'aplicació del principi de les 3 erres (Reduir, Refinar i Reemplaçar) de Russell i Burch (1959). A més, es realitzen controls sanitaris periòdics als animals seguint les recomanacions de FELASA, així com controls higienicosanitaris del pinso, encenall, aigua, ambient i superfícies de les instal·lacions.

 

Els projectes amb animals d'experimentació que es duguin a terme a les instal·lacions de la plataforma han de complir la legislació vigent (RD53/2013). Per això, tots aquells projectes que s'hagin de dur a terme a les dependències de la plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de l'IdISBa hauran de:

 

1r. Sol·licitar l'informe d'avaluació del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de l'IdISBa (CEEA-IdISBa) mitjançant el formulari de Sol·licitud d'Avaluació CEEA-IdISBa (veure documents adjunts).

 

2n. Una vegada obtingut l'informe favorable del CEEA, s'ha de sol·licitar autorització a l'òrgan habilitat (Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de la Universitat de les Illes Balears, http://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/ceea/).

 

3r. Una vegada l'autoritat competent ha autoritzat el projecte, i en el moment en què es vulgui iniciar l'activitat, s'ha de sol·licitar l'ús de la plataforma a través de la pàgina web www.idisba.es/cat emplenant el formulari de Sol·licitud d'ús de la plataforma.

 

Per raons de seguretat, l'accés a les instal·lacions està restringit mitjançant un sistema d'activació per targeta. Es requereix autorització prèvia de cada usuari (emplenar formulari de Sol·licitud d'accés d'usuaris). L'autorització d'accés a la plataforma tendrà una durada equivalent al període de validesa del projecte autoritzat per l'OH.

 

DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA

 

1. Àrea d'estabulació d'animals:

Aquesta àrea consta de:

§  Sala per a ratolins.

§  Sala per a rates.

§  Sala per a conills.

§  Sala per a animals grans.

 

2. Àrea experimental:

Aquesta àrea consta de:

§  Dos quiròfans experimentals.

§  Sala de postoperatòria.

§  Sala de raigs X.

§  Dos laboratoris.

 

 

Equipament:

 

 • Grípies convencionals i de guies per a rates i ratolins.
 • Grípia ventilada per a ratolins.
 • Grípies amb gàbies interconnectables per a conills.
 • Menjadores per a pinso en pols.
 • Sistema d'identificació individual per tatuatge../li>
 • Rentadora termodesinfectadora per a gàbies i altres complements (Steelco AC1400).
 • Autoclau esterilitzador de vapor S-1000 (Matachana).
 • Equip d'eutanàsia per CO2.
 • Bàscules, vòrtex i petit equipament per a la realització de tècniques bàsiques amb animals d'experimentació (sondes, ceps, etc.).
 • Microscopi estereoscòpic (ZUZI sèrie 238).
 • Homogeneïtzador de teixits (Biospec 780CL).
 • Gelera i congelador.
 • Equips d'anestèsia inhalatòria.
 • Cambra de flux laminar vertical (Telstar V-100).
 • Cambra de bioseguretat tipus II-A (Telstar).
 • Arc quirúrgic i equip de raigs X.
 • Microscopi quirúrgic (OPMI1) i lupa d'amplificació.
 • Instrumental quirúrgic per a laparotomia, traumatologia i microcirurgia.
 • Llums d'infrarojos per a animals petits i grans.

Cartera de serveis:            

 

 • Allotjament i cura dels animals d'experimentació (subministrament de pinso, aigua, encenall i estructura d'enriquiment ambiental).
 • Subministrament de diferents soques de rates i ratolins de cria pròpia.
 • Gestió de colònies d'animals.
 • Assessorament en el maneig, l'allotjament, l'alimentació, la reproducció, el manteniment de línies i el benestar dels animals d'experimentació.
 • Assessorament i col·laboració en el desenvolupament de procediments amb animals d'experimentació (immobilització, administració de substàncies, presa de mostres, anestèsia i analgèsia, eutanàsia, etc.).
 • Servei de radiologia.
 • Servei de cirurgia.

Ubicació:

 

La plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari està ubicada a la planta -1 de l'edifici S, annex a les dependències de l'Hospital Universitari Son Espases. Ocupa una superfície útil de 422 m2.

 

Horari:


L'horari regular d'accés a les instal·lacions per als usuaris correspondrà al cicle diürn dels animals: de 8 a 20 h, de dilluns a divendres. L'horari d'atenció presencial al públic per part del personal de les instal·lacions serà de 9 a 16 h. L'accés a la plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari fora de l'horari regular s'ha de sol·licitar al personal responsable justificant-ne els motius.

 

Personal Estabulario

Personal de contacte:

 

Dra. Anna Tomás Sangenís

Contacte: anna.tomas@ssib.es

Telf.: (+34) 871 20 63 56 Ext. 64528

 

Maria Tortosa Montojo

Contacte: maria.tortosa@ssib.es

Telf.: (+34) 871 20 63 56 Ext. 76356

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

*
*
*
*
*
*
*

DOCUMENTACIÓ

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Emplenau el formulari web, adjuntau la sol·licitud i enviar-la.