CA | ES | EN

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La finalitat d'aquest lloc web és difondre a través d'Internet informació corporativa, notícies i avisos, així com informació d'interès públic dels àmbits de la biomedicina i la salut.

 

L'IdISBa podrà alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació o la configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis que ofereix, i afegir-hi continguts nous.

 

Aquest lloc web compleix el que estableixen la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

 

Domini: www.idisba.es / www.idisba.org

 

Titular: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

CIF: G-57326324

 

Adreça: Crta. Valldemossa 79 (Hospital Universitari Son Espases), Edifici S, 1ª planta. 07010 Palma de Mallorca

 

Telèfon: 871 20 52 34

 

Adreça electrònica: idisba.info@ssib.es

 

La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per l'IdISBa en el moment en què l'usuari hi accedeixi. A més, l'IdISBa fa saber als usuaris que aquestes condiciones generals d'ús es poden modificar sense notificació prèvia.

 

L'ús de certs serveis que s'ofereixen als usuaris mitjançant el lloc web pot estar subjecte a condicions específiques que, segons cada cas, substitueixen, completen o modifiquen aquestes condiciones generals d'ús.

 

Les connexions amb altres llocs web que hi pugui haver, així com la utilització que l'usuari en pugui fer, estan subjectes al que s'estipula en aquest avís legal, així com a les eventuals condicions específiques que els llocs web citats requereixin. Queda expressament prohibida qualsevol utilització diferent a l'autoritzada.

 

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

 

Aquest web s'ha dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer 7.0 o superior i Mozilla Firefox 2.0 o superior, amb una resolució recomanada de 1024x768 píxels. L'IdISBa no es fa responsable dels perjudicis, siguin de la classe que siguin, que es puguin causar als usuaris per la utilització d'altres resolucions, navegadors o versions dels navegadors per als quals s'ha dissenyat.

 

La informació que apareix al web és la vigent en la data de la darrera actualització. L'IdISBa es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació del web o de la seva configuració i presentació, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, i de limitar-ne l'accés o prohibir-lo.

 

Tant l'accés al web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de qui en fa ús. L'IdISBa no es farà càrrec de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, tret de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre's en l'estricte exercici de les seves competències.

 

L'IdISBa no garanteix, ni directament ni indirecta, la informació o els serveis oferits, tret d'aquelles garanties que de conformitat amb les lleis aplicables s'hagin d'atorgar. En cap cas garanteix el contingut subministrat per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació proporcionada per l'ús que els usuaris o qualsevol altra persona en facin.

 

L'IdISBa es reserva el dret de prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari que introdueixi al web qualsevol tipus de contingut contrari a les normes legals o de caràcter immoral.

 

A més, l'IdISBa adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta immoral o contrària a la llei i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixin al web continguts que puguin suposar una violació de la llei.

 

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) informa que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els formularis corresponents i els correus electrònics rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal s'incorporaran a fitxers la responsabilitat dels quals correspon a l'IdISBa, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició.

 

Aquests fitxers es troben inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i la normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les dades personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

En aquells casos en què per presentar una sol·licitud calgui emplenar un formulari i fer clic al botó d'Enviar, l'execució d'aquesta acció implicarà que s'ha informat l'usuari, el qual donarà el seu consentiment exprés respecte al contingut de la clàusula annexa a aquest formulari o l'acceptació de la política de privacitat.

 

3. DADES FACILITADES PER TERCERS

 

En cas que a la sol·licitud s'incloguin dades de caràcter personal de persones que no en són titulars, prèviament l'usuari haurà d'informar a aquestes persones dels aspectes continguts als paràgrafs anteriors. La FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) no es fa responsable de l'incompliment d'aquest requisit.

 

4. DADES DE MENORS

 

No està permès facilitar dades de persones menors de catorze anys a través d'aquest lloc web. La FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) no es fa responsable de l'incompliment d'aquest requisit. 

Animam els pares o tutors legals a prendre les mesures oportunes perquè els seus fills menors de catorze anys no consultin aquest lloc web sense el permís oportú.

 

5. COMUNICACIONS COMERCIALS PER MITJANS ELECTRÒNICS

 

Per gestionar la vostra sol·licitud seran necessàries les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic.

Ara bé, seran aquelles que els destinataris hagin consentit o autoritzat expressament de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, excepte el que disposa l'article 21.2 d'aquesta llei, en la redacció que pren per la Disposició Final Primera de la nova Llei general de telecomunicacions.

 

6. MESURES DE SEGURETAT

 

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat i de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i ha adoptat les mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. 

 

7. DEURE DE SECRET

 

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte d'un mateix. Sense perjudici d'això, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa és vulnerable.

 

8. DRET DELS AFECTATS

 

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, enviant un escrit, amb còpia del DNI o passaport, a l'adreça postal o electrònica següent:  

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IdISBa), C/ Ctra. Valldemossa 79 (Hospital Universitari Son Espases), Edifici “S”, 1ª Planta, 07120 Palma de Mallorca, Illes Balears. Correu electrònic: idisba.info@ssib.es

 

9. RESPONSABILITAT

 

La FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) no es farà responsable de:

- Les interrupcions de disponibilitat de la informació motivada per desconnexió de la xarxa Internet, avaries a la xarxa, o causes de força major o no controlables per la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa).

- De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web que puguin fer els usuaris, inclosos els enllaços a Facebook, Twitter, Skype o altres xarxes socials i mitjans de comunicació, si hi fossin.

- Pel que fa a la veracitat o l'autenticitat de les dades subministrades per l'usuari, la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdISBa) no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes.

 

10. CONTACTAU AMB NOSALTRES

 

Si teniu qualsevol pregunta sobre la nostra política de privacitat, o si voldríeu fer qualsevol suggeriment o recomanació, posau-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic següent: idisba.info@ssib.es