CA | ES | EN

PROGRAMA TALENT PLUS TECH (TANCAT)

Convocatòria per a la provisió/contractació de cinc places de tècnics de suport en recerca per al programa “TECH” del projecte “TALENT PLUS. Construint Salut, Generant Valor” de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel pla anual 2018 de l’Impost de Turisme Sostenible.

 

La Fundació té encomanades, entre d’altres, la funció/les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes d’investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.

 

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal de cinc tècnics de suport en investigació per al programa “TECH” del projecte “TALENT PLUS. Construint Salut, Generant Valor” de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

 

El projecte TALENT PLUS té com objectiu establir programes de captació de talent investigador que impulsi la contractació en la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de la Illes Balears (IdISBa), en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la investigació que puguin contribuir a la generació de valor i a la producció de resultats en salut en la Fundació IdISBa.

 

Funcions:

 

  • Suport en el desenvolupament de programes de recerca, incorporant-se a grups de recerca de l’IdISBa.

 

Requeriments bàsics:

 

  • Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o títol de batxillerat.
  • Compromís d'acollida del grup de recerca, signat per totes les parts, d'acord amb el model que estableix l'annex III de la present convocatòria. Només s'acceptarà un compromís d'acollida per candidat i grup d’investigació.
  • Formulari d’autoavaluació emplenat (annex IV de la convocatòria).

 

Presentació de sol.licituds :

 

  • Es poden presentar en el registre i en el registre electrònic de la fundació, o bé de qualsevol altra manera prevista en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent del IdISBa, haurà d’enviar per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d’entrada dins les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s’envia per correu certificat, s’ha d’enviar per correu electrònic la fulla de sol·licitud datada i segellada per la oficina de correus en que consti que s’ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.

 

Termini: Fins l'11 de juny de 2019.

 

Llocs vacants: 5 tècnics de suport en recerca.

 

Documentació:

 

 

Important:

 

PER A CONSIDERAR LA SOL·LICITUD COM A VÀLIDA, ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ QUE APAREIX A LA CONVOCATÒRIA DE TREBALL, JUNTAMENT AMB LA RESTA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.