CA | ES | EN

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES D'ESTIU GARCÍA-PALMER (TANCAT)

Convocatòria 2019

 

Informació general

 

El Programa de pràctiques d’estiu García-Palmer de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) pretén apropar la recerca biosanitària als estudiants universitaris, per tal d’ajudar-los en la seva preparació al món laboral i impulsar les vocacions científiques.


El programa consisteix en una convocatòria de contractes de pràctiques d’estiu  per estudiants del darrer curs de Grau o Màster. S’ofereixen un màxim de 4 places a estudiants per a completar la seva formació durant els mesos d’estiu en els grups de recerca de l’Institut. Els possibles grups receptors per aquesta convocatòria i la informació relativa a les seves línies de recerca es troba disponible a (http:/www.idisba.es/cat/Recerca/Grups-de-recerca). El programa de formació tindrà una doble vessant teòrico-pràctica i una durada de 10 setmanes entre el 1 de juliol i el 6 de setembre de 2019.

 

Requisits dels candidats

 

Els candidats que vulguin participar al programa, hauran de:

 

 1. Haver estat matriculat de darrer curs d’un grau o a un Màster de l’àmbit de les ciències de la salut o àrees relacionades amb aquest camp (física, química, enginyeries...) durant el curs acadèmic 2018/2019. 
 2. Tenir un expedient acadèmic amb nota mitjana igual o superior a 2 (a l’escala 1-4).
 3. Els candidats amb expedients estrangers hauran d’adjuntar l’equivalència del seu expedient feta a través de l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació- ANECA (http://notasmedias.aneca.es/home). 
 4. Haver estat acceptats per algun dels possibles grups receptors. Tan sols s’admetrà un document d’acceptació de grup per candidat. Els grups d’investigació poden presentar un màxim de dues sol·licituds, per bé que es limita a una única concessió per grup.
   

Procediment

 

A la pàgina web de l’IdISBa el candidat pot trobar els grups d’investigació als quals adscriure la seva sol·licitud juntament amb el document d’acceptació del grup, el qual un cop signat en tots els seus camps, ha de formar part com a requisit indispensable de la sol·licitud. Aquest camp estarà obert fins el darrer dia hàbil de presentació de candidatures.


La convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’IdISBa, a la qual s’indicarà el procediment mitjançant el que es poden presentar les sol·licituds. Les sol·licituds inclouran, com a mínim:

 

 1. Fitxa de sol·licitud, disponible en la convocatòria. 
 2. Curriculum vitae. 
 3. Document de consulta de l’expedient acadèmic. 
 4. Documents acreditatius dels mèrits proposats.
 5. Carta de motivació (màxim 200 paraules). 
 6. Document d’acceptació per part d’un grup receptor. 

 

Durada de les pràctiques

 

 • Les pràctiques tindran una durada de 10 setmanes que es distribuiran entre el 1 de juliol i el 6 de setembre.
 • Els contractes es celebraran a temps parcial a raó de 6 hores diàries (30 setmanals).
 • DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: el 14 de juny de 2019.

 

Règim de les pràctiques

 

 1. La contractació serà en la modalitat de contracte laboral de durada determinada.
 2. Les pràctiques seran remunerades amb 840 € bruts mensuals per 30 hores setmanals.
 3. Un cop finalitzades les pràctiques, i sempre en el mes següent a aquesta data, els candidats seleccionats hauran d’entregar al Director Científic de ’IdISBa una memòria on constin els trets més destacables del desenvolupament de les pràctiques.

 

Avaluació dels candidats 

 

El comitè d’avaluació estarà constituït per:

 

 • Dr. Miquel Fiol, director científic de l’IdISBa.
 • Sra. Nuria Cases: responsable de Formació i Comunicació de l’IdISBa.
 • Sr. Àngel Rios: representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Sra. Isabel Teruel: projectes competitius de l’IdISBa.
 • Responsable de Recursos Humans de l’IdISBa, actuant com a Secretari del Tribunal.

 

L’avaluació, d’acord amb la baremació establerta a la convocatòria, respondrà  a la següent distribució:

 

 • Mèrits curriculars de l’estudiant: fins a 90 punts.
 • Entrevista personal i carta de motivació: fins a 10 punts. 

 
La resolució es farà pública a la pàgina web de l’IdISBa.

 

123movies