CA | ES | EN

3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Contractació pública


Per la seva naturalesa de fundació pública integrant del sector públic de la Conselleria de Salut de les Illes Balears i la seva consideració com a poder adjudicador, l'IdISBa es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública.

 

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, la publicitat i la transparència en els procediments, la concurrència, la no discriminació i la igualtat de tracte entre els candidats, i assegurar l'ús eficient dels fons públics mitjançant la selecció de l'oferta econòmicament més profitosa per a l'IdISBa.

 

Els contractes subjectes a la regulació harmonitzada es regeixen pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, mentre que els contractes subjectes a regulació no harmonitzada es regulen mitjançant les Instruccions internes de contractació de l'IdISBa. A més, l'IdISBa disposa d'unes instruccions per a la correcta execució dels serveis externs contractats. De conformitat amb el principi de publicitat que ha de regir els procediments de contractació pública, el nostre Institut disposa d'un perfil del contractant i de l'accés a la Plataforma de Contractació de la CAIB, on es pot donar publicitat per Internet a les convocatòries de licitacions de l'IdISBa, així com a la seva adjudicació i a tota aquella documentació rellevant relativa als contractes que es formalitzin.

 

L'accés al Perfil del Contractant de l'IdISBa és el següent:

http://www.idisba.es/cat/Contractació
 

L'accés a la Plataforma de Contractació de la CAIB és el següent:

 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/ListaOrganos.jsp?idi=ca

mangakakalot