CA | ES | EN

ANTECEDENTS


     

La Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears es basteix com una entitat que ha d'unificar la dualitat existent entre l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) i la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB):

 

  • La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) es va crear el 2010 amb l'objectiu de promoure i executar projectes i programes d'investigació clínica i fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

  • Aquesta activitat es crea arran de l'ampliació de l'àmbit d'actuació de la Fundació Caubet-Cimera (entitat dedicada a la investigació en el camp respiratori) a qualsevol camp biomèdic. L'any 2012, la FISIB i la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (entitat dedicada a la gestió de la investigació clínica en el territori balear) es fusionen mitjançant un procés d'absorció.

  • L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) es va crear el 23 de desembre de 2013 mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

  • Posteriorment, el 17 de febrer de 2017, es va modificar la raó social de l'Institut, que es va passar a denominar Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), i al qual es va incorporar la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears com a entitat firmant del conveni de l'Institut.

L'IdISBa és un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, que té afectat, de forma duradora, el seu patrimoni a la realització dels seus fins fundacionals d'interès general.

 

L’article 6 dels estatuts de l’IdISBa recull l’objecte i les finalitats fundacionals:

 

  1. L'objecte de la Fundació és, en l'àmbit de les ciències de la salut, promoure, afavorir, difondre, desenvolupar i executar la investigació científica i tècnica i la innovació sanitària i biomèdica, així com contribuir a l'augment del coneixement sobre la salut de la població, i és la unitat de gestió encarregada d'oferir el suport necessari en les àrees econòmica, administrativa, de recursos humans i tècnica, i actua com a oficina de gestió de la innovació i transferència de resultats d’investigació. Tot això en el marc del que estableix el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària, i de les polítiques que estableix l'administració sanitària de les Illes Balears en aquesta matèria.

     

  2. Per dur a terme correctament l'objecte fundacional, la Fundació persegueix les finalitats d'interès general següents:

a) Aproximar la investigació bàsica, clínica i de serveis sanitaris.

 

b) Crear un entorn investigador, assistencial i docent de qualitat al qual puguin accedir alumnes de grau i postgrau de ciències de la salut, investigadors, especialistes en formació i professionals sanitaris.

 

c) Constituir el lloc idoni per a la captació de talent i ubicació de grans instal·lacions científiques i tecnològiques.

 

manganelo