CA | ES | EN

PLATAFORMA DE RECERCA EN INFORMACIÓ EN SALUT DE LES ILLES BALEARS (PRISIB)

La introducció de les tecnologies en el nostre dia a dia i el seu constant desenvolupament han fet que avui en dia es generi una gran quantitat de dades de les persones, i això a l'àmbit sanitari no és una excepció.

 

Les grans bases de dades clíniques són una oportunitat per a la generació de coneixement i per a la millora de la salut. Les dades massives permeten conèixer la realitat clínica i assistencial de la població, i la seva anàlisi pot oferir noves possibilitats en la elaboració de models predictius, patrons de comportament, el descobriment de noves necessitats i la reducció de riscos, així com proveir serveis més personalitzats.

 

Tenir la possibilitat d'anàlisi de totes aquestes dades clíniques permetria, entre d'altres, descobrir associacions, segmentar poblacions, aprendre models de classificació i predicció i, en definitiva, ens potencia per millorar l'atenció dels pacients, salvar vides i reduir costos.

 

Per tant, l'objectiu de la PRISIB és poder generar bases de dades provinents de la història clínica informatitzada d'IB-SALUT i d'altres fonts complementàries, que permeti disposar d'informació vàlida i fiable per crear coneixement i donar suport a la investigació, a més de facilitat la innovació i l'avaluació en l'àmbit de la salut mitjançant l'accés i l'anàlisi de la informació del sistema sanitari.

 

La finalitat d'aquesta plataforma és beneficiar i potenciar la investigació clínica i sanitària amb dades reals, de manera que l’accés a totes aquestes dades ajudi a explotar molta informació rellevant per a la investigació, així com consolidar línies d'investigació i oferir possibilitats de realitzar projectes ambiciosos als grups d'investigació, o simplement respondre a necessitats d'informació imprescindible per a la gestió.

 

Serveis

 

La PRISIB ofereix els següents serveis:

 

Elaboració d'una base de dades per a projectes d'investigació. El projecte que sol·liciti dades a la PRISIB ha de respondre un protocol degudament elaborat per l'equip investigador que el desenvolupa. Aquest projecte ha d'haver estat aprovat per la corresponent comissió d'investigació i el CEI-IB.

 

Els projectes poden provenir de convocatòries competitives o bé de projectes finançats amb altres fons disponibles de l'equip investigador, o bé projectes promoguts per institucions públiques o privades.

 

Les sol·licituds hauran de respectar el principi de proporcionalitat de dades sol·licitades, optant a accedir al mínim de dades necessàries per complir la finalitat d'investigació.

 

Per mitjà de la PRISIB és possible realitzar diferents tipus d'estudis epidemiològics com factors de risc, etc.

 

Consultes per a estudis de viabilitat o estudis exploratoris. Apart de la elaboració d'una base de dades per a un projecte d'investigació complet, s'ofereix un servei de consulta per a estudis de viabilitat que proporcionen dades aproximades, sense control de qualitat i que tenen com a objectiu tenir una primera aproximació al problema per veure si, posteriorment, val la pena fer un estudi millor definit. Són estudis en els quals es vol saber la N que hi ha a la base de dades d'un determinat problema. Aquesta dada s'ofereix de manera gratuïta ja que serveix per saber la factibilitat d'estudis posteriors.

 

Mapes vectorials. Representació de les dades en mapes vectorials en les següents divisions geogràfiques de les Illes Balears: illa, municipi, barris, districtes, seccions, zones turístiques, zones bàsiques de salut i comarques.

 

Fonts de dades

 

Es recull la informació clínica de més d'un milió de pacients, distribuïts entre 59 centres de salut, 89 unitats bàsiques, 33 PAC, 47 UAM i 7 hospitals de les Illes Balears.


Principis ètics

 

La plataforma seguirà els principis ètics més estrictes per complir els objectius amb totes les garanties.

 

Les persones sol·licitants de les bases de dades signaran, per conveni, el compromís de respecte als principis i al compliment de les condicions d’accés establertes.

 

Protecció de dades personals

 

A més dels principis ètics, aquesta plataforma implantarà unes mesures de seguretat per garantir la privacitat i reforçar la protecció de les dades personals.

 

En cas d'autorització per a la creació d'una base de dades, les dades aportades estaran anonimitzades.

 

Es requerirà l'ús de consentiment informat per a l’accés i ús de dades que no puguin ser desidentificades per la seva pròpia naturalesa, com les dades genòmiques.

 

S'actuarà d'acord amb el Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

 

Recursos de la plataforma i ubicació
 

La plataforma disposa d'un tècnic informàtic amb capacitat d'extracció de dades d'història clínica electrònica i altres mitjançant SQL.

 

La ubicació del personal de suport de la plataforma serà el gabinet del servei de salut.

 

Personal de contacte


Pau Pericàs Pulido
Contacte: idisba.prisib@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext.75770

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per favor, llegiu les instruccions::

 

  1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
  2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
  3. Guardau-ne els canvis. 
  4. Adjuntau la sol·licitud i enviar-la al correu idisba.prisib@ssib.es