CA | ES | EN

PROGRAMA TALENT PLUS JUNIOR (TANCAT)

Convocatòria per a la provisió/contractació de cinc investigadors predoctorals per al programa “JUNIOR” del projecte “TALENT PLUS. Construint Salut, Generant Valor” de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel pla anual 2018 de l’Impost de Turisme Sostenible.

 

La Fundació té encomanades, entre altres, la funció de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes d’investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.

 

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal de cinc investigadors predoctorals per al programa “JUNIOR” del projecte “TALENT PLUS. Construint Salut, Generant Valor” de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

 

El projecte TALENT PLUS té com a objectiu establir programes de captació de talent investigador que impulsi la contractació en la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la investigació que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut en la Fundació IdISBa.

 

Funcions:

 

  • Desenvolupament de programes de recerca propis de la seva àrea que impliquin la realització d’una tesi doctoral, incorporant-se a grups de recerca de l’IdISBa.
  • Potenciació de les línies d’investigació existents.
  • Realitzar i fomentar publicacions d’impacte nacional i internacional.
  • Generar i transferir els coneixements amb impacte en la salut de la població i el sistema sanitari.

 

Requeriments bàsics:

 

  • Estar en possessió d’un títol universitari que doni accés al doctorat, i estar en disposició de ser admès o matriculat en un programa de doctorat oficial per al curs acadèmic 2019-2020.
  • Compromís d'acollida del grup de recerca, signat per totes les parts, d'acord amb el model que estableix l'annex III de la present convocatòria. Només s'acceptarà un compromís d'acollida per candidat i grup de recerca.
  • Formulari d’autoavaluació emplenat (annex IV de la convocatòria).

 

Presentació de sol.licituds :

 

  • Es poden presentar en el registre i en el registre electrònic de la fundació o bé de qualsevol altra manera previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent del IdISBa, haurà d’enviar  per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d’entrada dins les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s’envia per correu certificat, s’ha d’enviar per correu electrònic la fulla de sol·licitud datada i segellada per la oficina de correus en que consti que s’ha enviat en el termini hàbil per a la presentació

 

Termini: Fins l'11 de juny de 2019.

 

Llocs vacants: 5 investigadors predoctorals.

 

Documentació:

 

 

Important:

 

PER A CONSIDERAR LA SOL·LICITUD COM A VÀLIDA, ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ QUE APAREIX A LA CONVOCATÒRIA DE TREBALL, JUNTAMENT AMB LA RESTA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.