CA | ES | EN

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Informació institucional


Benvinguda dels directors

Qui som

 

Organigrama i òrgans de govern


Estructura

Òrgans de govern

Òrgans assessors

 

Constitució legal i estatuts


Els estatuts, el conveni de creació i les addendes al Conveni de l'IdISBa es poden consultar a continuació:

 

Estatuts de l'IdISBa

Conveni de creació de l'IdISBa

 

Personal


Relació de llocs de feina de l'IdISBa d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013::

 

Relació llocs de treball de l'IdISBa

 

Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

 

Decret carrera investigadora

 

El manual de benvinguda de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Manual de benvinguda

 

Memòria d'activitats


Per a més informació sobre l'activitat científica dels programes d'investigació a continuació s'adjunten les memòries anuals de l'IdISBa en què es recullen els principals objectius aconseguits tant en l'àmbit científic com el de gestió de l'Institut.

 

Memòria científica IdISBa 2020

Memòria científica IdISBa 2019

Memòria científica IdISBa 2018

Memòria científica IdISBa 2017

Memòria científica IdISBa 2016

Memòria científica IdISBa 2015

Memòria científica IdISBa 2014

 

Plans i programes


El pla estratègic, el resum executiu i el seguiment i avaluació dels plans de l'IdISBa poden consultar-se al document següent:

 

Pla estratègic de l'IdISBa

Pla estratègic resum executiu de l'IdISBa

Seguiment i avaluació pla estratègic de l'IdISBa 2019

Seguiment i avaluació pla estratègic de l'IdISBa 2018

Seguiment i avaluació pla estratègic de l'IdISBa 2017

 

El pla científic i el llistat d'àrees científiques de l'IdISBa es poden veure als documents següents:

 

Pla científic de l'IdISBa

Llistat d'àrees científiques de l'IdISBa

 

El pla d'igualtat de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla d'igualtat de l'IdISBa

 

La política d'accés obert de l'IdISBa es pot consultar al documents següent:

 

Política accés obert de l'IdISBa

 

La normativa interna de l'IdISBa en relació a l'adscripció investigadora i firma de producció científica es detalla al document següent:

 

Filiació investigadors IdISBa

 

El pla de suport de grups emergents i el llistat de grups emergents i d'investigadors emergents de l'IdISBa es detalla als documents següents:

 

Pla de suport per als grups emergents de l'IdISBa

Llistat de grups i investigadors emergents de l'IdISBa

 

El pla de recursos humans de l'IdISBa està disponible a través de l'enllaç següent:

 

Human Resources Strategy for Researchers (H4RSR)

 

El pla d'integració, el pla d'infraestructures, la guia de bones pràctiques clíniques, el pla de qualitat i el comitè d'ètica d'experimentació animal de l'IdISBa es poden consultar als documents següents:

 

Pla d'integració de l'IdISBa

Pla d'infraestructures de l'IdISBa

Guia de bones pràctiques clíniques de l'IdISBa

Pla de gestió de la qualitat de l'IdISBa

Comitè d'ètica d'experimentació animal de l'IdISBa

 

El conveni per a l'adscripció d'activitats d'investigació i innovació entre l'IB-Salut i l'IdISBa i la normativa sobre la la protecció dels resultats d'investigació de l'IdISBa poden consultarse als documents següents:

 

Conveni per a l'adscripció d'activitats d'investigació i innovació de l'IdISBa

Normativa sobre la protecció de resultats d'investigació de l'IdISBa

 

El pla de formació del l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla de formació de l'IdISBa

 

El pla de residus del l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla de residus de l'IdISBa

 

Altres informacions


Informació diversa relativa a enquestes de satisfacció i de formació:

 

Enquesta pla d'igualtat de l'IdISBa 2018

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2019

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2018

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2017

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2016

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2015

Enquesta sobre necessitats formatives de l'IdISBA 2019

Enquesta sobre necessitats formatives de l'IdISBA 2018

Enquesta sobre necessitats formatives de l'IdISBA 2017

Enquesta sobre necessitats formatives de l'IdISBA 2016