CA | ES | EN

2. INFORMACIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE

Pressuposts i plans d'actuació


Els pressupost aprovats per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 es troben als documents següents:

 

Pressupost aprovat IdISBa 2019

Pressupost aprovat IdISBa 2018

Pressupost aprovat IdISBa 2017

Pressupost aprovat IdISBa 2016

 

Els plans d'actuació de l'IdISBa corresponents als anys 2016, 2017, 2018 i 2019 es poden consultar als documents següents:

 

Pla d'actuació de l'IdISBa 2019

Pla d'actuació de l'IdISBa 2018

Pla d'actuació de l'IdISBa 2017

Pla d'actuació de l'IdISBa 2016

 

Comptes anuals i informes d'auditoria


Els comptes anuals de l'IdISBa corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018 es poden consultar als documents següents, que inclouen els pressuposts executats i liquidats:

 

Comptes anuals de l'IdISBa 2018

Comptes anuals de l'IdISBa 2017

Comptes anuals de l'IdISBa 2016

Comptes anuals de l'IdISBa 2015

 

Els informes d'auditoria de l'IdISBa corresponents als anys 2015, 2016 i 2017 es poden consultar als documents següents:

 

Informe auditoria IdISBa 2017

Informe auditoria IdISBa 2016

Informe auditoria IdISBa 2015

 

Relació d'entitats privades que aporten recursos


A continuació es llisten les entitats privades que durant l'exercici corresponent han aportat recursos a l'IdISBa:

 

Relació de l'exercici 2018

Relació de l'exercici 2017

Relació de l'exercici 2016