CA | ES | EN

2. INFORMACIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE

Pressuposts i plans d'actuació


Els pressupost aprovats es troben als documents següents:

 

Pressupost aprovat IdISBa 2022

Pressupost aprovat IdISBa 2021

Pressupost aprovat IdISBa 2020

Pressupost aprovat IdISBa 2019

Pressupost aprovat IdISBa 2018

Pressupost aprovat IdISBa 2017

Pressupost aprovat IdISBa 2016

 

Els plans d'actuació de l'IdISBa es poden consultar als documents següents:

 

Pla d'actuació de l'IdISBa 2022

Pla d'actuació de l'IdISBa 2021

Pla d'actuació de l'IdISBa 2020

Pla d'actuació de l'IdISBa 2019

Pla d'actuació de l'IdISBa 2018

Pla d'actuació de l'IdISBa 2017

Pla d'actuació de l'IdISBa 2016

 

Comptes anuals i informes d'auditoria


Els comptes anuals de l'IdISBa es poden consultar als documents següents, que inclouen els pressuposts executats i liquidats:

 

Comptes anuals de l'IdISBa 2020

Comptes anuals de l'IdISBa 2019

Comptes anuals de l'IdISBa 2018

Comptes anuals de l'IdISBa 2017

Comptes anuals de l'IdISBa 2016

Comptes anuals de l'IdISBa 2015

 

Els informes d'auditoria de l'IdISBa es poden consultar als documents següents:

 

Informe auditoria IdISBa 2020

Informe auditoria IdISBa 2019

Informe auditoria IdISBa 2018

Informe auditoria IdISBa 2017

Informe auditoria IdISBa 2016

Informe auditoria IdISBa 2015

 

Relació d'entitats privades que aporten recursos


A continuació es llisten les entitats privades que durant l'exercici corresponent han aportat recursos a l'IdISBa:

 

Relació de l'exercici 2018

Relació de l'exercici 2017

Relació de l'exercici 2016