CA | ES | EN

ANTECEDENTS


     

La Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears es basteix com una entitat que ha d'unificar la dualitat existent entre l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) i la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB):

 

 • La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) es va crear el 2010 amb l'objectiu de promoure i executar projectes i programes d'investigació clínica i fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

 • Aquesta activitat es crea arran de l'ampliació de l'àmbit d'actuació de la Fundació Caubet-Cimera (entitat dedicada a la investigació en el camp respiratori) a qualsevol camp biomèdic. L'any 2012, la FISIB i la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (entitat dedicada a la gestió de la investigació clínica en el territori balear) es fusionen mitjançant un procés d'absorció.

 • L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) es va crear el 23 de desembre de 2013 mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

 • Posteriorment, el 17 de febrer de 2017, es va modificar la raó social de l'Institut, que es va passar a denominar Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), i al qual es va incorporar la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears com a entitat firmant del conveni de l'Institut.

L'IdISBa és un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, que té afectat, de forma duradora, el seu patrimoni a la realització dels seus fins fundacionals d'interès general.

 

Aquests fins fundacionals s'estableixen a l'article 6 d'aquests Estatuts i són:

 

 1. Contribuir a la promoció i coordinació de l'execució i desenvolupament de programes d'investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la Biomedicina i a les Ciències de la Salut, així com els que afecten la promoció de la salut i la prevenció de malalties, la millora de l'assistència sanitària i sociosanitària i la rehabilitació.
 2. Impulsar la investigació competitiva i facilitar la investigació, l'accés a la documentació científica, la recollida d'informació i la producció científica, i l'actualització de coneixements i la formació del personal sanitari o investigador, en coordinació i col·laboració amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades, que orientin les seves activitats cap a aquest camp. Aquesta col·laboració es durà a terme especialment amb la Universitat de les Illes Balears i amb els instituts d'investigació existents, com l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), entre d'altres. La Fundació haurà d'afavorir la creació d'equips d'investigació conjuntament amb el personal de les universitats, els hospitals i els organismes d'investigació
 3. Projectar i difondre entre la societat i l'entorn sanitari els avanços de la investigació, mitjançant actes de difusió que es considerin adequats i en què es divulgui aquesta informació i experiència. Facilitar la gestió del coneixement i la difusió de la documentació científica. Cooperar en iniciatives per augmentar la cultura científica de la població, reduir els temps entre la investigació i la seva aplicació, potenciar la investigació translacional i afavorir el desenvolupament d'un sector d'innovació biotecnològica sanitària a les Illes Balears. Promoure l'organització d'activitats científiques per a la difusió dels coneixements adquirits mitjançant seminaris, cursos, conferències, jornades, publicacions i altres mitjans de divulgació.
 4. Promoure la utilització òptima dels recursos que es troben al servei de la investigació i assegurar-se que l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat són elements característics del sistema sanitari públic.
 5. Garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia professional en el desenvolupament de la investigació i la gestió del coneixement.
 6. Facilitar la contractació i el finançament, així com l'administració i la gestió dels projectes i dels programes citats als punts a, b i c anteriors.
 7. Impulsar el desenvolupament i la innovació referents a la salut i donar suport a la creació d'un sector productiu biotecnològic a les Illes Balears.
 8. Dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat.
 9. Afavorir l'augment de la investigació, promovent la captació de talent i la creació de nous grups d'investigació.
 10. Facilitar la formació en investigació, en col·laboració amb la Universitat, vinculada preferentment a programes de tercer cicle i de postgrau.
 11. Promoure les sinergies entre les institucions partícips en la Fundació i la utilització òptima de les infraestructures disponibles, i assegurar l'eficiència i la qualitat de la investigació en salut.
 12. Captar fons públics i privats per al finançament de la investigació
 13. Facilitar la gestió dels projectes d'investigació
 14. Concedir beques, borses d'estudi i altres ajudes en l'àmbit de la investigació.
 15. Dur a terme la formació i la docència del personal investigador en funció del seu àmbit d'investigació.
 16. Cooperar a través de convenis i altres instruments de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.
 17. Qualsevol altre fi relacionat amb els que s'han esmentat que s'hagi acordat amb el Patronat de la Fundació.

D'aquests fins fundacionals, es deriven les activitats que l'IdISBa ha de desenvolupar. Són les següents:
 

 1. Promoure i executar projectes i programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut per contribuir a la promoció, la protecció i la millora de la salut de la població en general i de les Illes Balears en particular.
 2. Gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, i la facilitació de la gestió del coneixement, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
 3. Gestionar els fons per a l'actualització del coneixement del personal sanitari, mitjançant el Servei de Documentació Científica i la formació d'aquest personal.
 4. Gestionar els recursos per a l'execució de programes que tenguin com a finalitat promoure la qualitat assistencial i la promoció de la salut de la població.
 5. Obtenir recursos econòmics de qualssevol persones físiques o jurídiques, públiques o privades, per destinar-los a les activitats fundacionals.
 6. Dur a terme activitats de foment, en els termes prevists en la legislació autonòmica en matèria de subvencions.
 7. Establir acords i convenis de col·laboració amb altres entitats, ja siguin de caràcter públic o privat, per obtenir i reconèixer el suport tècnic i financer rebut per aquestes entitats.
 8. Actuar com a oficina de transferència de resultats d'investigació orientada a donar suport, gestionar i impulsar la cultura de la innovació i transferència tecnològica entre els professionals i investigadors del camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
 9. Facilitar i coordinar les accions per a la creació de tots els complexos de centres i entitats amb continguts empresarials o tecnològics vinculats a les seves finalitats que poden ser d'interès, com ara parcs empresarials, centres tecnològics o incubadores d'empreses de base tecnològica i, en el seu cas, encarregar-se'n de la gestió.
 10. Crear societats o altres entitats o participar en els termes que estableixin les lleis vigents quant a la consecució de les seves finalitats i, en especial, quant a l'explotació dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguin.
 11. Dur a terme qualsevol altre activitat que pugui contribuir a la consecució dels seus fins fundacionals..