CA | ES | EN

PROGRAMA MOBILITAS (TANCAT)

Ajudes per a la mobilitat de professionals investigadors vinculats a la a l’IdISBa
Convocatòria 2022

 

Objecte de la convocatòria

 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts adreçats al finançament d'estades de professionals investigadors vinculats a l’IdISBa, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi de R+D+I.

 

Característiques de l'estada

 

Durada mínima de l’estada: 60 dies.

En cas de ser una estada superior, la compensació diària per dia d'estada es realitzarà fins al dia 60, no corresponent més ajuda i devent en aquest cas l'investigador assumir les despeses que li corresponguin per la resta de la seva estada.

L'estada haurà de començar el 2022 i executar-se abans de 31 de desembre de 2022 i no seran susceptibles de fraccionament.

 

Requisits bàsics

 

  1. Poden presentar la seva candidatura les persones amb titulació de doctor, el personal amb categoria de titulació superior (màster, llicenciatura, grau o similars), les persones diplomades i el personal tècnic de suport.
  2. No podran optar a la present convocatòria d'ajuts els professionals amb contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS) de les convocatòries 2018, 2019 i 2020, contractes Rio Hortega de les convocatòries 2019 i 2020 i contractes Miguel Servet de les convocatòries 2016 a 2020, doncs es considera que aquestes persones poden optar a sol·licitar els ajuts a la mobilitat que publica l'Institut de Salut Carlos III per al finançament d'estades de personal investigador en centres estrangers de R+d o en centres d'excel·lència Severo Ochoa i unitats d'excel·lència Maria de Maeztu; llevat que hagin optat ja a aquesta ajuda amb caràcter previ durant la vigència del seu contracte i no hagin rebut la corresponent ajuda.
  3. Ha d’estar vinculat a l’IdISBa com a personal actiu d’un grup de recerca amb caràcter previ i amb una antelació mínima d'1 any a la publicació de la present convocatòria i que no hagi fet una estada durant els últims 3 anys per un període mínim de 60 dies.
  4. Ha de tenir una vinculació laboral vigent amb la seva entitat d’origen des del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds fins a la data de finalització del període d’execució de l’ajuda. La signatura de la sol·licitud presentada implicarà la veracitat del compliment del requisit de vinculació.
  5. L’IdISBa pot requerir en qualsevol moment la documentació que consideri necessària a fi d’acreditar el compliment de les condicions descrites en els paràgrafs anteriors (com el contracte o document de vinculació acreditatiu del personal investigador).

 

Termini i presentació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts és de 20 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta resolució a la pàgina web de l’Institut.

 

Bases de la convocatòria

 

 

Documentació requerida

 

 

Resolucions