CA | ES | EN

PROGRAMA RAMON LLULL (TANCAT)

Contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a l’IdISBa
Convocatòria 2022

 

El Programa d’Intensificació de l’activitat investigadora està dirigit a incentivar l’augment de la dedicació a la recerca de professionals sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears adscrits a l’IdISBa, afavorint que els investigadors i investigadores IdISBa que realitzen activitat assistencial puguin dedicar-se amb major intensitat a la recerca mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per la contractació de professionals sanitaris per realitzar part de la seva activitat clínica-assistencial.

 

Objecte de la convocatòria

 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts  per a la intensificació de l’activitat investigadora del personal sanitari amb activitat assistencial contractat pel Servei de Salut de les Illes Balears o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que, al mateix temps, estigui adscrit a un grup de recerca de l’IdISBa.

 

Modalitats

 

  • Modalitat a) Intensificació de l’activitat investigadora de personal facultatiu especialista a l’àmbit de l’Atenció Primària. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 20 %, en còmput anual, de l’activitat assistencial de les persones candidates seleccionades durant 9 mesos.
  • Modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora de personal facultatiu especialista a l’àmbit de l’Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 50 %, en còmput anual, de l’activitat assistencial de les persones candidates seleccionades durant 12 mesos o finançar l’alliberament d’un 100 % de l’activitat assistencial durant 6 mesos.
  • Modalitat c) Intensificació de l’activitat investigadora en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 100 %, en còmput anual, de l’activitat assistencial de les persones candidates seleccionades durant 12 mesos (en l’àmbit hospitalari) o d’un 20 %, en còmput anual, de les persones candidates seleccionades durant 9 mesos (en l’àmbit de l’atenció primària). 

 

Requisits bàsics

 

  1. Ser personal assistencial investigador adscrit a l’IdISBa amb una antelació mínima d'1 any a la publicació de la present convocatòria i tenir formalitzada la vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb el Servei de Salut de les Illes Balears o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb una duració mínima que contempli la totalitat de període de gaudi de l’ajut. La signatura de la sol·licitud presentada implicarà la veracitat del compliment del requisit de vinculació.

S'entén per personal assistencial aquell personal investigador que estigui exercint activament activitat assistencial.

 

  1. No estar realitzant un programa de Formació Sanitària Especialitzada.
  2. Ser investigadors principals o co-investigadors principals de projectes de recerca actius en el moment de la sol·licitud finançats a través de convocatòries competitives públiques nacionals o internacionals (s’exclouen les convocatòries autonòmiques i intramurals en les modalitats a i b, només es tindran en compte a la modalitat c) i que estiguin actius al menys fins dia 31 de desembre de 2022 o bé haver realitzat una sol·licitud de patent, model d’utilitat, disseny industrial o qualsevol altre títol de propietat industrial o intel·lectual a través de l’IdISBa en els darrers 18 mesos.
  3. Que la participació en aquest programa compti amb l’aprovació de la persona responsable o cap de servei i de la Direcció del centre assistencial, respecte a la cobertura d’assistència.
  4. Queden exclosos de la present convocatòria els professionals que siguin beneficiaris de qualsevol altre programa d’intensificació durant l’any 2021 o que ho hagin estat durant el 2020.
  5. No podran optar a la present convocatòria d'ajuts els professionals que poden optar a sol·licitar els ajuts a la intensificació que publica l'Institut de Salut Carlos III.
  6. L’IdISBa pot requerir en qualsevol moment la documentació que consideri necessària a fi d’acreditar el compliment de les condicions descrites en els paràgrafs anteriors (com el contracte o document de vinculació acreditatiu del personal d’investigació).

 

Termini i presentació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts és de 20 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta resolució a la pàgina web de l’Institut.

 

Bases de la convocatòria

 

 

Documentació requerida

 

 

Altra documentació

 

 

Resolucions