CA | ES | EN

PROGRAMA RAMON LLULL (TANCAT)

Contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a l’IdISBa
Convocatòria 2020

 

El Pla Estratègic IdISBa 2016-2020 estableix com un dels seus objectius estratègics la promoció de la captació de recursos en recerca, especialment en l`àmbit dels recursos humans, incloent la seva retenció i el seu desenvolupament professional. Entre les accions definides per assolir aquest objectiu es troba la d’establir un programa d’intensificació d’investigadors amb activitat clínica/assistencial. Per altra banda, el Pla d’Actuació 2020 de l’IdISBa contempla entre els seus objectius per aquesta anualitat la constitució d’una borsa d’intensificacions que permetin alliberar jornades laborals del personal assistencial per dedicar-les a activitats de recerca.


La intensificació suposarà que els professionals seleccionats puguin compaginar millor la seva tasca assistencial amb la investigadora, per la qual cosa seran alliberats, parcialment, de la seva tasca assistencial, per així poder dedicar aquest temps a activitats de recerca.


El programa “Ramon Llull” es presenta en tres modalitats: modalitat a) Intensificació de l’activitat investigadora a Atenció Primària, modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora a Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc i Teixits de les Illes Balears i modalitat c) Intensificació de l’activitat investigadora en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia.

 

Objecte de la convocatòria

 

  • L’IdISBa convoca ajuts per a la intensificació de l’activitat investigadora del personal sanitari amb activitat assistencial contractat per el Servei de Salut de les Illes Balears o a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que al mateix temps estiguin adscrits a un Grup de Recerca de l’IdISBa.
  • El Programa d’Intensificació de l’activitat investigadora està dirigit a incentivar l’augment de la dedicació a la recerca dels professionals sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears adscrits a l’IdISBa, afavorint que els investigadors IdISBa que realitzen activitat assistencial puguin dedicar-se amb major intensitat a la recerca mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per la contractació de professionals sanitaris per realitzar part de la seva activitat clínico-assistencial.
  • Aquest programa té també com a finalitat potenciar la investigació traslacional, i així contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania.

 

Modalitats

 

  • Modalitat a) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit de l’Atenció Primària, amb un pressupost màxim de 27.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 20%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats seleccionats durant 9 mesos.
  • Modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit de l’Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb un pressupost màxim de 30.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats seleccionats durant 12 mesos o finançar l’alliberament d’un 100% de l’activitat assistencial durant 6 mesos.
  • Modalitat c) Intensificació de l’activitat investigadora en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia, amb un pressupost màxim de 15.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats seleccionats durant 12 mesos (en l’àmbit hospitalari) o d’un 20%, en còmput anual, dels candidats seleccionats durant 9 mesos (en l’àmbit de l’atenció primària).

 

Requisits bàsics

 

  • Ser personal assistencial i investigador adscrits a l’IdISBa amb anterioritat al 31 de juliol de 2020 i tenir formalitzada la vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb el Servei de Salut de les Illes Balears o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb una duració mínima que contempli la totalitat de període de gaudi de l’ajut.
  • No estar realitzant un programa de Formació Sanitària Especialitzada.
  • Ser investigadors principals o co-investigadors principals de projectes de recerca actius en el moment de la sol·licitud finançats a través de convocatòries competitives públiques nacionals o internacionals (s’exclouen les convocatòries autonòmiques i intramurals) i que estiguin actius almenys fins dia 31 de desembre de 2021[1] o be haver realitzat una sol·licitud de patent, model d’utilitat, disseny industrial o qualsevol altre títol de propietat industrial o intel·lectual a través de l’IdISBa en els darrers 18 mesos.
  • Que la participació en aquest programa compti amb l’aprovació del Cap de Servei o Responsable i de la Direcció del centre assistencial, respecte a la cobertura d’assistència.

[1] En el còmput d’aquest termini no es consideraran les pròrrogues de projectes.

 

 

Bases de la convocatòria

 

 

Documentació requerida

 

 

Altra documentació

 

 

Resolucions