CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

jueves, 23 de febrero de 2023
Nova incorporació a l'IdISBa: Guillem Mut Tur

El Sr. Guillem Mut Tur s’incorpora a l’estructura de gestió de l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació d’un tècnic o tècnica de grau mitjà de recursos humans i projectes. 

 

El Sr. Mut s’integrarà a la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa. El seu lloc habitual de treball serà a la primera planta de l’edifici S de l’Hospital Universitari Son Espases.

 

Les principals funcions que realitzarà són:

 

Procés de contractació:  

 • Definició del procediment de contractació de l’entitat.  
 • Realització de convocatòries de selecció de personal respectant els principis establerts a la normativa estatal, autonòmica i pròpia (conveni col·lectiu).  
 • Tramitació prèvia d’informes davant la Direcció General de Pressupostos i Funció Pública del Govern de les Illes Balears.  
 • Difusió de convocatòries de personal tant en l'àmbit nacional com internacional (EURAXESS).  
 • Consolidació de personal d’estructura, tant tècnic com de gestió i investigació.  

 

Personal propi:  

 • Tramitació de contractes, pròrrogues, liquidacions, altes i baixes laborals. 
 • Preparació pressupostària relativa a costos de personal.  
 • Revisió de nòmines.  
 • Tramitar i gestionar els processos de gestió de recursos humans (permisos, llicències, vacances, pluriocupació, mobilitat investigadora, etc.).  
 • Gestió dels recursos humans a través de la plataforma Fundanet.  
 • Gestió d’incidències, consultes o tràmits laborals, tràmits judicials, etc.  
 • Donar solució a les peticions i informacions del personal propi.  

 

Política laboral de l’entitat:  

 • Definir i aplicar la política laboral i administrativa de l’entitat (conveni col·lectiu, pla contra l’assetjament laboral, pla d’igualtat, pla de recursos humans). 
 • Revisió i modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’entitat. 
 • Seguiment, vigilància i mesures de correcció relacionades amb la protecció de riscos laborals juntament amb el servei de prevenció aliè.  
 • Suport en la implementació del pla d’igualtat i atenció a la diversitat.  
 • Reunions trimestrals amb el comitè d’empresa.  
 • Participació activa en grups de treball de l’ISCIII referits a recursos humans.  

 

Altres funcions:  

 • Coordinació d’activitats amb els diferents centres i organismes als quals la Fundació desenvolupa la seva tasca investigadora. 
 • Suport als departaments de projectes, competitius i no competitius. 
 • Totes aquelles altres funcions que li delegui la Direcció de l’IdISBa. 

 

Les seves dades de contacte són:

Correu electrònic: guillem.muttur@ssib.es  

Telèfon: 871205234, Ext: 66305