CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

martes, 26 de abril de 2022
Nova incorporació a l’IdISBa: Lola Romero Aguilar

La Sra. Lola Romero Aguilar s’incorpora a l’estructura de gestió de l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació  d’un tècnic o tècnica de grau mitjà de recursos humans i projectes.

 

La Sra. Romero s’integrarà a la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa. El seu lloc habitual de treball serà a la primera planta de l’edifici S de l’Hospital Universitari Son Espases.

 

Les principals funcions que realitzarà són:

 

 1. Procés de contractació:
  • Definició del procediment de contractació de l’entitat.
  • Realització de convocatòries de selecció de personal respectant els principis establerts a la normativa estatal, autonòmica i pròpia (conveni col·lectiu).
  • Tramitació prèvia d’informes davant la Direcció General de Pressupostos i Funció Pública del Govern de les Illes Balears.
  • Difusió de convocatòries de personal tant a nivell nacional com internacional  (EURAXESS).
  • Consolidació de personal d’estructura, tant tècnic com de gestió i investigació.

 

 1. Personal propi:
  • Tramitació de contractes, pròrrogues, liquidacions, altes i baixes laborals.
  • Preparació pressupostària relatives a costos de personal.
  • Revisió de nòmines.
  • Tramitar i gestionar els processos de gestió de recursos humans (permisos, llicències, vacances, pluriocupació, mobilitat investigadora, etc.).
  • Gestió dels recursos humans a través de la plataforma Fundanet.
  • Gestió d’incidències, consultes o tràmits laborals, tràmits judicials, etc.
  • Donar solució a les peticions i informacions del personal propi.

 

 1. Política laboral de l’entitat:
  • Definir i aplicar la política laboral i administrativa de l’entitat (conveni col·lectiu, pla contra l’assetjament laboral, pla d’igualtat, pla de recursos humans).
  • Revisió i modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’entitat.
  • Seguiment, vigilància i mesures de correcció relacionades amb la protecció de riscos laborals juntament amb el servei de prevenció aliè.
  • Suport en la implementació del pla d’igualtat i atenció a la diversitat.
  • Reunions trimestrals amb el comitè d’empresa.
  • Participació activa en grups de treball de l’ISCIII referits a recursos humans.

 

 1. Altres funcions:
  • Coordinació d’activitats amb els diferents centres i organismes als quals la Fundació desenvolupa la seva tasca investigadora.
  • Suport als departaments de projectes, competitius i no competitius.
  • Totes aquelles altres funcions que li delegui la Direcció de l’IdISBa.

 

 

Les seves dades de contacte són:

Correu electrònic: lola.romeroaguilar@ssib.es

Telèfon: 871205234, Ext: 64542